Fundacja MEAKULTURA skupia swoją działalność wokół Muzyki, Edukacji i Artystów, będąc jedynym w swoim rodzaju połączeniem niezależności, pasji oraz profesjonalizmu.

Nasze cele to w szczególności: promocja wartościowej muzyki różnych gatunków, działalność koncertowa i wydawnicza, realizacja projektów edukacyjnych, wspieranie profesjonalnego dziennikarstwa muzycznego, a także działań naukowców, twórców, wykonawców, producentów i festiwali (godnych uwagi ze względu na wysoką jakość artystyczną).

MEAKULTURĘ tworzą eksperci z polskiego środowiska uniwersyteckiego i muzycznego oraz spoza granic kraju (Belgia, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania).

Fundacja MEAKULTURA, pomimo krótkiej historii swego istnienia, może pochwalić się dużymi osiągnięciami o niekwestionowanej wartości artystycznej i naukowej. Fundacji udało się także uzyskać wsparcie ważnych instytucji kultury w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, co sprawia, że jej marka staje się coraz bardziej rozpoznawalna.

AUDYCJE O MEAKULTURZE.PL, EMITOWANĄ W POLSKIM RADIO, MOŻNA POSŁUCHAĆ TUTAJ

OPINIE

Dr hab. Krzysztof Moraczewski o Fundacji i czasopiśmie meakultura.pl:

Prof. dr hab. Wojciech Burszta o meakultura.pl: Wielkim atutem MEAKULTURY jest szeroka i zróżnicowana tematyka. Wszystkie teksty łączy zaangażowana i kompetentna obserwacja współczesnej kultury muzycznej w Polsce, a przede wszystkim dostrzeżenie jej aktualnych przemian - przenikania się gatunków muzyki popularnej, klasycznej i współczesnej, nowego obiegu muzyki, mechanizmów promocyjnych, które wpływają na kształtowanie wizerunków artystów itp. [...]

MEAKULTURA jako medium internetowe zachowuje jednocześnie profil i wymagania właściwe pismom drukowanym. Teksty reprezentują odpowiedni poziom fachowości, pisane są atrakcyjnym i bogatym językiem, podlegają zarówno korekcie językowej, jak i merytorycznej ze strony wykwalifikowanej redakcji. Bardzo istotną rolę pełnią także informacje o wydarzeniach w środowiskach emigracyjnych, o młodych artystach, którzy coraz częściej kontynuują swoją karierę za granicą. [...]

Wielkim atutem pisma jest także jego pozainstytucjonalny charakter, dający szansę na stworzenie platformy niezależnych poglądów i opinii niezbędnych dla rozwoju życia kulturalnego. Ze wszystkich tych względów należy uznać MEAKULTURĘ za medium wszechstronne, nowoczesne i odpowiadające na potrzeby współczesnej kultury.

Dr hab. Krzysztof Guczalski o Fundacji: [...] Tym, co wyróżnia działania tej organizacji jest niezależność od instytucji, ogólnopolski zasięg, a przede wszystkim realizacja potrzeb kulturalnych, które trudno zaspokoić w ramach zwyczajowej oferty uczelni wyższych. Jednym z głównych celów Fundacji jest propagowanie refleksji o muzyce oraz jej kontekstach estetycznych i kulturowych. Wobec ewidentnych braków w powszechnej edukacji muzycznej w Polsce trudno tego rodzaju działania przecenić. [...] Liczne patronaty medialne nad festiwalami czy wydawnictwami płytowymi świadczą też o owocnych kontaktach Fundacji z instytucjami muzycznymi.

Dr Artur Kroschel o projekcie "Brzmienia awangardy":  Dobór nazwisk proponowanych przez autorów projektu do jego części teoretycznej i artystycznej gwarantują wysoki poziom, a koncepcja tematów i zagadnień niesie ogromną szansę na twórczą dyskusję i żywy oddźwięk wśród słuchaczy. Istotne jest także, że „Brzmienia awangardy” według swojego zamysłu mają być skierowane zarówno do szerokiej publiczności, jak i do znawców tematu. [...] Wyraźna i dokładnie przemyślana koncepcja to ogromne atuty tego projektu. Przedstawiona przez autorów propozycja bez wątpienia stworzy również doskonały i odpowiedni klimat do odbioru muzyki współczesnej i jej dalszego propagowania [...].

FRAGMENT STATUTU

Celem Fundacji MEAKULTURA jest prowadzenie działalności w zakresie kultury, oświaty, edukacji, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ukierunkowanej na:

 1. Dbanie o rozwój kultury, edukacji, oświaty, nauki;
 2. Promowanie osób, ich twórczości i wydarzeń związanych z kulturą Polski i Polonii (w szczególności muzyczną);
 3. Aktywizację zawodową (w tym wyrównania szans na rynku pracy) i integrację środowiska osób zajmujących się muzyką (w różnych jej aspektach, np. muzykologów, dziennikarzy muzycznych i artystów muzyków, itp.);
 4. Rozwój i wspieranie dziennikarstwa, w szczególności muzycznego;
 5. Ochronę dóbr kultury i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, w kraju i poza jego granicami;
 6. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się muzyką (z różnych perspektyw, np. muzykologicznej, kulturoznawczej, edukacyjnej, socjologicznej, antropologicznej, polonistycznej, marketingowej, bibliotekoznawczej, etc.);
 7. Działalność opiniotwórczą polegającą na wspieraniu szczególnie wartościowej działalności kulturalnej, edukacyjnej, oświatowej, naukowej;
 8. Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz zwiększanie integracji społeczności lokalnych;
 9. Działalność charytatywną, w tym promocję i organizację wolontariatu;
 10. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, edukacyjnie, informacyjnie lub finansowo bądź rzeczowo osoby potrzebujące oraz organizacje pozarządowe;
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów między społeczeństwami, także w zakresie wymiany narodowej oraz rozwijania dialogu międzykulturowego;
 12. Propagowanie zachowań prospołecznych w kluczowych sferach życia codziennego ze względu na preferowane wartości kultury;
 13. Wspieranie działań społecznych (prawnych, obyczajowych, ekonomicznych) służących rozwojowi kapitału kulturowego i kapitału społecznego (np. kapitału zaufania społecznego);
 14. Wspieranie i organizowanie badań naukowych o charakterze teoretycznym i praktycznym, w tym muzykologicznych, kulturoznawczych, antropologicznych, ekonomicznych, literaturoznawczych, socjologicznych, historycznych;
 15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 16. Współpracę z krajowymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi organami społecznymi i podmiotami gospodarczymi, również międzynarodowymi (w szczególności z Unii Europejskiej) w celu realizacji celów statutowych;
 17. Popularyzację wiedzy ze wskazanych w Statucie dziedzin pochodzącej z dorobku Polski w zakresie kultury niematerialnej i artefaktów o charakterze użytkowym i symbolicznym (w szczególności twórczości artystycznej);
 18. Finansowanie nagród i stypendiów zgodnych z realizacją celów statutowych Fundacji;
 19. Wspieranie rozbudowy infrastruktury przeznaczonej na oświatę i kulturę;
 20. Zbieranie środków potrzebnych na realizację celów Fundacji oraz skupienie wokół idei Fundacji naukowców, dziennikarzy, twórców kultury, studentów i innych osób, których cele Fundacji są bliskie;
 21. Upowszechnianie wiedzy o misji Fundacji za pośrednictwem mediów masowych (tradycyjnych, cyfrowych) oraz mediów interaktywnych.
Partnerzy
Sponsorzy
EN
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.