Dostawa i polityka zwrotów oraz reklamacji

Dostawa

Zamówione towary dostarczane są kupującemu bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu. Możliwy jest też odbiór osobisty w Warszawie.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 5 ust. 1 w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru. Konsument odsyła towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.

Reklamacje

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację,w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego. W celu umożliwienia sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, konsument zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, aby sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami). Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu