Regulamin konkursu MEAKULTURA.pl nr 4 / 2021 pt. „MOJA MEAKULTURA”

Regulamin konkursu MEAKULTURA.pl nr 4 / 2021 pt. „MOJA MEAKULTURA”

regulamin-konkursu-meakultura-pl-nr-4-2021-pt-moja-meakultura

Organizator

 • Organizatorem konkursu jest Fundacja MEAKULTURA, z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, NIP: 6312646838, wydawca pisma MEAKULTURA (Muzyka-Edukacja-Kultura), dalej jako “Organizator”.
 • Fundatorem nagrody jest Organizator lub Darczyńca.
 • Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal Facebook. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z konkursu.
 • Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/MEAKULTURA

 

Warunki uczestnictwa

 • W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe w czasie jego trwania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta przez serwis Facebook.
 • Za Uczestniczkę / Uczestnika uznajemy osobę, która dokonała jednego zgłoszenia konkursowego w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (dalej jako Regulamin).

 

Zasady i przebieg konkursu

 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.2021 roku o godzinie 14:00 i trwa do 25.06.2021 do godziny 12.00 (CET).
 • Zadanie konkursowe „MOJA MEAKULTURA” polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie:

Ile aktów ma opera Cajo Fabricio?

 • Odpowiedzi konkursowe na pytanie zawarte w poście konkursowym powinny być samodzielną, autorską wypowiedzią Uczestniczki / Uczestnika.
 • Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem portalu Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms).
 • Spośród Autorek / Autorów zgłoszeń wyłonione zostaną dwie odpowiedzi, które zostaną opublikowane pod postem konkursowym na platformie Facebook jako pierwsze.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25.06.2021 za pośrednictwem fanpage facebook.com/MEAKULTURA.
 • Laureatka / Laureat Konkursu zostanie oznaczony w komentarzu pod postem konkursowym oraz poproszony o napisanie wiadomości prywatnej na fanpage MEAKULTURA.pl, prowadzonym na platformie Facebook. W korespondencji prywatnej ustalony zostanie sposób odbioru Nagrody.
 • Zgłoszenia, które naruszają zasady Regulaminu będą usuwane przez Organizatora. Uczestnicy, którzy postępują w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać wykluczeni z udziału w konkursie lub utracić prawo do nagrody.

 

Nagroda

 • Nagrodą dla zwycięzcy Konkursu będzie książka, płyta lub przedmiot z asortymentu pochodzącego ze sklepu charytatywnego Fundacji MEAKULTURA. Nagroda zostanie wskazana w poście konkursowym na Facebooku.
 • Nagroda będzie możliwa do odbioru pół godziny przed spektaklem, który odbędzie się w Gliwicach (Ruiny Teatru Victoria, al. Przyjaźni 18) 26 czerwca o godzinie 18:00 (CET).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub z winy Poczty Polskiej.
 • Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną ani na inną nagrodę.

 

Prawa autorskie

 • Jeżeli odpowiedź Uczestniczki / Uczestnika będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, to Uczestniczka / Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z tego utworu z chwilą ogłoszenia informacjo o wynikach Konkursu. Licencja obowiązuje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie zwielokrotniania i publicznego udostępniania utworu.

 

Pozostałe informacje

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 • Regulamin wchodzi w życie w chwili jego opublikowaniu na stronie fundacjameakultura.pl.

 

Dane osobowe

 • Dane osobowe podane przez Uczestników podane w związku ze udziałem w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora jako Administratora danych, w celach związanych z przebiegiem konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i przekazaniem nagrody oraz korzystania z licencji do stworzonego utworu, powstałego w ramach Konkursu.
 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja MEAKULTURA.
 • Administrator będzie przetwarzał dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i wizerunek w celu weryfikacji uczestnika oraz kontaktu z nim w związku z wysłaniem nagrody.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników jest ich zgoda, wyrażona poprzez złożenie zgłoszenia konkursowego.
 • Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora.
 • Dane osobowe nie będą analizowane w celach marketingowych.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.

 

Wesprzyj nas

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu