Regulamin

Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA jest serwisem prowadzonym przez Fundację MEAKULTURA, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, NIP 6312646838 / REGON 24303047000000, adres korespondencyjny: Niska 11/38, 00-176 Warszawa.

§ 1

1. Treść regulaminu określa zasady dokonywania przez Fundację MEAKULTURA sprzedaży towarów na odległość oraz zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego.

2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty i umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego za pomocą koszyka zamówień.

4. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania ze sklepu, to dostęp przez usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do Internetu

5. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie sklepu.

 

§ 2

Zakup towarów

1. Ceny towarów w sklepie internetowym podawane w walucie złotych polskich (PLN) zawierają VAT.

2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego zawierają koszty wysyłki na terenie Polski. W razie wysyłki do innych krajów, prosimy o kontakt na: sklep@fundacjameakultura.pl

3. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach oferowanych towarów jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

4. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy: złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień, potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.

5. Sklep dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę VAT.

6. Sklep nie gwarantuje ciągłości dostępności wszystkich prezentowanych wzorów i rozmiarów.

7. Przewidywany czas dostarczenia to do 5 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Czas przygotowania przesyłki to od 3 do 7 dni roboczych chyba, że na stronie produktu podano inaczej. Niektóre produkty zostaną wytworzone dopiero po złożeniu zamówienia przez co czas przygotowania do wysyłki może przekroczyć 7 dni roboczych.

8. Dopuszcza się sprzedaż produktów stworzonych na indywidualne zamówienie.

 

§ 3

Warunki płatności

1. Sklep umożliwia zapłatę za zakupione towary w następujący sposób:

a) przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy usługodawcy

b) płatnością przez system Przelewy24.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

 

§ 4

Sposoby dostawy

1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu bezpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.

3. Możliwy jest też odbiór osobisty w Warszawie.

 

§ 5

Reklamacje Konsumenckie

1. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne zawiadomienie gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

3. W celu umożliwienia sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, konsument zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, aby sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami).

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

§ 6

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

1. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 5 ust. 1 w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 7 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

4. Okres odstąpienia, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.

5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.

6. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym w §4 Regulaminu.

7. Konsument odsyła towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.

8. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

9. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie charytatywnym Fundacji MEAKULTURA ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.

10. Sklep nie przewiduje prawa odstąpienia w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja MEAKULTURA, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice.

2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu charytatywnego Fundacji MEAKULTURA, obsługi procesu rejestracji i logowania do konta klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).

4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

5. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z usług sklepu w komputerze llienta instalowane są pliki typu „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług.

Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach Sklepu charytatywnego Fundacji MEAKULTURA nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Sklep charytatywny Fundacji MEAKULTURA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu